فرهنگ جامع

intermediate sight

عمران : توسط ديد عقب و جلو يک نقطه در نقشه بردارى