فرهنگ جامع

intermediate frequency transformer

علوم مهندسى : مبدل فرکانس ميانىالکترونيک : مبدل بسامد واسطه