فرهنگ جامع

intermediate area

منطقه واسطه ديدبانى رادارعلوم نظامى : منطقه اى به عمق 2 تا ¹ 1هزار متر در جلوى لشگر