فرهنگ جامع

interative process

کامپيوتر : فرايند تکرارى