فرهنگ برق

intelligent terminal

پایانه ی هوشمند پایانه ی رایانه ای که اطلاعات ورودی از صفحه کلید را قبل از ارسال به رایانه ی مرکزی به وسیله ی ریز رایانه یا ریز پردازنده های

فرهنگ کامپیوتر

intelligent terminal

پایانه هوشمند

فرهنگ جامع

intelligent terminal

کامپيوتر : ترمينال هوشمند