فرهنگ کامپیوتر

Intelligent language

زبان هوشمند

فرهنگ جامع

intelligent language

کامپيوتر : زبان هوشمند