فرهنگ برق

insulated cable

کابل عایق شده

فرهنگ عمران

insulated cable

کابل عایقبندی شده

کابل عایقبندی شده

فرهنگ جامع

insulated cable

علوم مهندسى : کابل عايق شدهمعمارى : کابل عايق بندى شده