فرهنگ جامع

instruments of ratification

قانون ـ فقه : اسناد دال بر تصويب و تصديق