داده سودمند

فرهنگ جامع

instrumental input

کامپيوتر : داده سودمند