فرهنگ جامع

instrument of commerce

بازرگانى : سند تجارى