چرخه دستورالعمل

چرخه دستورالعمل .

فرهنگ جامع

instruction cycle

چرخه دستورالعملکامپيوتر : سيکل يا چرخش دستورالعمل