فرهنگ ترمولوژی

ژوریسپرودانس

در اصطلاح حقوقی به معنی تفسیر قانون به وسیله ی دادگاه عنوان میگردد.