اعمالی که برای نابودی تمام یا قسمتی از گروه ملی و قومی یا قسمتی از گروه ملی و قومی و نژادی و یا مذهبی ارتکاب شوند.