چکی که صادر کننده آن وجه یا اعتباری نزد محال علیه چک نداشته باشد .