چک نوشتهای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار مینماید. (ماده 310 قانون تجارت مصوب 13/2/1311).از جمله اسناد تجاری است.