در اصطلاح حقوقی حقوق زارعانه را چم گویند.

چم ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • چم (اصفهان)
  • چم (ایذه)
  • چم (بهبهان)
  • چم (تفت)
  • چم (نائین)