چاپخانه مؤسسه یا کارگاهی است که در آن کارهای چاپی بر روی کاغذ و سایر اشیا از طریق انواع چاپ انجام شود. (ماده 1 آییننامه تأسیس و نظارت بر چاپخانهها و واحدهای وابسته مصوب 1/9/1371) هیأت وزیران)

کارگاهی است که در آن کارهای چاپی بر روی کاغذ و چیزهای دیگر انجام می‌شود. محلی که چاپ کتاب، نشریات و جز آن در آنجا انجام می‌گیرد. شخصی که مسئول چاپ کتاب و نظایر آن باشد چاپچی نامیده می‌شود. این شخص با ناشر یا کتابفروش فرق دارد. در کتابهای قدیمی اهمیت فوق‌العاده ای داشت. در فهرست‌نویسی کتابهای کمیاب نام چاپچی در وضعیت نشر می‌آید.