پیک سیاسی به شخصی اطلاق میشود که از طرف وزارت امور خارجه دولتی حامل نوشتجات رسمی بهعنوان سفارتخانههای آن دولت در کشورهای خارج یا بالعکس حامل نوشتجات سفارتخانههای مزبور بهعنوان وزارت امور خارجه مربوط یا حامل نوشتجات رسمی سفارت دولتی در یک کشور بهعنوان سفارت دیگر همان دولت در کشور ثالث باشد. (ماده 329 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351)