فرهنگ ترمولوژی

پیوند نامه

در مفهوم مقاله نامه به کار میرود.