فرهنگ ترمولوژی

پیوند مستعمرانی

به ترکیب قانون مهاجران متمدن با قوانین محلی مردم نقاط مستعمره را شامل میشود.