فرهنگ ترمولوژی

پژوهش تبعی

هرگاه یکی از اصحاب دعوی ازحکم نخستین در خواست پژوهش کرده باشد طرف دیگر فقط میتواند از همان حکم نسبت به محکومیت خود یا جهتی که از آن ناراضی است ضمن پاسخ به در خواست پژوهش تبعی نماید(ماده 503ا.د.م)