پرونده ،سند و نوشته های راجع به یک موضوع یا یک کار یا یکنفر را که یک جا جمع اوری شده که معمولا شامل خلاصه ای از مطالب ان نوشته ها را برای تهسیل امور مربوطه در پشت پوشه های آن می نویسد، اطلاق میگردد.

پرونده یعنی سندها و نوشته‌های راجع به یک موضوع یا یک کار و یک نفر را که یک‌جا جمع‌آوری شده و خلاصهٔ مطالب آن نوشته‌ها را برای آسانی در پشت پوشه‌های آن می‌نویسند و به فرانسه دوسیه می‌گویند.