پیش نویس قرار داد یا صورت مجلس مذاکرات سیاسی میباشد،مقاوله نامه.

پروتکل یا شیوه نامه ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره کند:

علوم رایانه و ارتباطات
  • پروتکل ارتباطات
  • پروتکل اینترنت
  • پروتکل رمزنگاری
  • پروتکل بافرز
جانورشناسی
  • آداب
  • پروتکل بزرگان صهیون
  • پروتکل کیوتو