فرهنگ ترمولوژی

پذیرایی عمومی

منظور از پذیرایی عمومی در این آییننامه، کلیه پذیراییهایی است که با استفاده از تسهیلات و امکانات رفاهی و خدماتی جهت مراسم مختلف، سمینارها، کنفرانسها، افتتاحیهها، جلسهها، ملاقاتها و سایر اجتماعات رسمی و غیررسمی از سوی دستگاههای اجرایی در نظر گرفته میشود. (ماده 1 از آییننامه پذیراییهای عمومی مصوب 25/5/1371 هیأت وزیران)