فرهنگ ترمولوژی

پارکه استیناف

دادسرای استاد را گویند.