مجمع یا مجامع رسمی صلاحیتدار که اهلیت اخذ تصمیم را دارا باشد وظیفه اساسی ان تصویب قانون و بودجه محسوب میشود.

واژه های نزدیک