عبارت است از تأیید پیشنویس توافق بینالمللی از طرف اشخاص مجاز (ماده 2 از آییننامه چگونگی تنظیم و امضای توافقهای بینالمللی مصوب 13/2/1371 هیأت وزیران)

فرهنگ دارویی

پارافیوسیو

موارد مصرف: استامينوفن در تسكين درد‌هاي ملايم تا متوسط و به عنوان ضدتب به كار می‌رود.

هشدار: 1- در بيماران ديابتي، احتمال مثبت شدن كاذب تست قندخون وجود دارد. 2- در صورت وجود بيماري كبد و هپاتيت ويروسي با احتياط فراوان مصرف شود.

عوارض: 1- در بيماران ديابتي، احتمال مثبت شدن كاذب تست قندخون وجود دارد. 2- در صورت وجود بيماري كبد و هپاتيت ويروسي با احتياط فراوان مصرف شود.

تداخل دارویی: كلستيرامين جذب استامينوفن را كاهش و متوكلوپراميد موجب تسريع جذب آن می‌شود. مصرف همزمان اين دارو با ساير دارو‌هاي ضددرد و ضدالتهاب غيراستروئيدي ممكن است عوارض كليوي را افزايش دهد.

نکات: در مصرف طولاني يا بيماران مبتلا به الكليسم احتمال آسيب كبدي تشديد ميگردد.

فرهنگ دارویی

پارافین مایع

موارد مصرف: استامينوفن در تسكين درد‌هاي ملايم تا متوسط و به عنوان ضدتب به كار می‌رود.

هشدار: 1- در بيماران ديابتي، احتمال مثبت شدن كاذب تست قندخون وجود دارد. 2- در صورت وجود بيماري كبد و هپاتيت ويروسي با احتياط فراوان مصرف شود.

عوارض: 1- در بيماران ديابتي، احتمال مثبت شدن كاذب تست قندخون وجود دارد. 2- در صورت وجود بيماري كبد و هپاتيت ويروسي با احتياط فراوان مصرف شود.

تداخل دارویی: كلستيرامين جذب استامينوفن را كاهش و متوكلوپراميد موجب تسريع جذب آن می‌شود. مصرف همزمان اين دارو با ساير دارو‌هاي ضددرد و ضدالتهاب غيراستروئيدي ممكن است عوارض كليوي را افزايش دهد.

نکات: در مصرف طولاني يا بيماران مبتلا به الكليسم احتمال آسيب كبدي تشديد ميگردد.