وجهی که در مقابل خدمت یا ابزار لیاقتی پرداخت میشود .علی الاصول متناوب و مستمر نیست و پرداخت ان تابع آیین نامه مزایا نمی باشدو در حقوق تقاعد تاثیری نخواهد داشت .(کمک هزینه،دستمزد، اضافه حقوق)

واژه های نزدیک