در لغت به معنی دانش و فهم عنوان گردیده است،و فقیه به معنی دانشمند بیان گردیده است.

فِقه یک نظام حقوقی در کشورهای اسلامی است که تعریف آن، دانش به احکام شرعی فرعی از ادله تفصیلی است.