در حقوق مدنی به بیعی اطلاق میگردد که مبیع و ثمن هر دو حال باشند.