به نماینده وزارت کشور در شهرستان که وظیفه ی اداره ی امور شهرستان را بر عهده دارد اطلاق میگردد.

فرماندار است که اداره یک شهرستان یا محدوده اداری کوچکتر از استان را بر عهده دارد و نام و وظایفش در کشورهای گوناگون متفاوت است. این مقام مسئولیت اجرای برنامه‌های انتخاباتی را نیز عهده‌دار است.