فرهنگ ترمولوژی

فرض ثلث ترکه

فرض دو وارث ثلث ترکه است: 1ـ مادر متوفی در صورتی که میت اولاد واخوه نداشته باشد. 2ـ کلاله امی در صورتی که بیش از یکی باشد. (ماده 903 قانون مدنی)