در اصطلاح حقوق بین المللی به شخصی اطلاق میگردد برای انجام مأموریتی از طرف یک دولت به نزد دولتی دیگری اعزام میگردد.

واژه های نزدیک