فرهنگ ترمولوژی

فرزند خوانده

در قانون مدنی به شخصی اطلاق میگردد از طریق رابطه ی حقوقی عنوان فرزندی کسب نموده باشد.