فرهنگ ترمولوژی

فرجام ماهوی

در آیین دادرسی کیفری فرجام خواهی با استناد به ماده 430 قانون مجازات عمومی را اطاق میگردد.