فرهنگ ترمولوژی

فرجام خواه

در آیین دادرسی مدنی به کسی اطلاق میگردد که از حکمی یا قراری فرجام میخواهد یا همان مدعی در دعوای فرجامی را اطلاق میگردد.