در اصطلاح حقوقی به معنی دیوان تمیز عنوان گردیده است.

فرجام در روانشناسی فرایندی است که در آن شخص نیاز به یافتن یک پاسخ قطعی و صریح به یک سؤال یا شرایط مبهم را دارد.