فرهنگ ترمولوژی

فراغ دادگاه

در آیین دادرسی به حالتی اطلاق میگردد که دادرس دادگاه رأی صادر کرده و مجاز در تعبیر رأی نباشد.