در اصطلاح حقوقی در خصوص رضاع صاحب شیر را فحل گویند بدین معنی که فحل به مردی اطلاق میگردد که دایه از نکاح او صاحب شیر گشته است.