در اصطلاح حقوق مدنی به معنی کثرت عدد به حدی باشد که شمارش ممکن نبوده یا دشوار باشد.