کالاهایی است که صدور و ورود آنها با تصویب هیأت دولت منع میگردد. (بند 3 ماده 5 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364 مصوب 17/2/1364)