در لغت به معنی دست یافتن به چیزی است بدون رنج و عوض عنوان گردیده است.