مکان مستقلی است که به وسیله مصالح ساختمانی از قبیل آهن، آجر، سیمان، سنگ، آهک، خشت، گل و چوب بنا شده، دارای محل عبور مجزا و آب و برق باشد. (بند ب ماده 1 از آییننامه اجرایی قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه توزیع میوه مصوب 5/10/1358 مصوب 1/11/1374 هیأت وزیران)

غُرفه کاربردهای معنایی متفاوتی دارد؛ از جمله:

  • غرفه نمایشگاهی: قسمت‌های مجزا و تفکیک‌شده در نمایشگاه‌های محصولات ؛ مانند نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران. «غرفه‌آرایی» و طراحی غرفه برای این مورد به کار می‌رود.
  • حجره در بازار سنتی.