فرهنگ ترمولوژی

غرامت مقطوع نقص عضو

غرامت مقطوع نقص عضو مبلغی است که به طور یکجا برای جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه شده به شخص او داده میشود. (بند 17 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354)