غبطه در لغت به معناینیکویی حال، شادمانی، آرزو آمده و همچنین در اصطلاح حقوقیمنظور از غبطه در نگهداری اموال مولی علیه این است که ولی،عملی نکند که موجب فساد مال مولی علیه شود.