فرهنگ ترمولوژی

غایب مفقودالاثر

غایب مفقودالاثرکسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد. (ماده 1011 قانون مدنی)