غایب وضع پرسنلی است که بدون رعایت مقررات در محل خدمت حاضر نشوند. (ماده 104 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب1371)

غایب می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • غایب (روستا)
  • مهدی
  • غایب (فیلم)