به تصاحب مال منقول غیر توسط عده ای با توسل به قهر و غلبه اطلاق میگردد.

واژه های نزدیک