کسیکه در معامله موجب مغبون شدن شخص دیگری گردیده است.