در مقابل عین شخص استعمال شده است که مال مادی معین موجود در خارج است. عین کلی خود بر چند قسم است:1- عین کلی مشاع :مانند دانگی از خانه معین 2-عین کلی در معین مانند:یک من گندم از انبار گندم موجود معین 3- عین کلی در ذمه مانند صد گندم که در ذمه متعهد معینی قرار باشد.